ศธ.จับมือสมาคมองค์กรท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเรียนรู้แอ๊กทีฟเลินนิ่ง

ศธ.จับมือสมาคมองค์กรท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเรียนรู้แอ๊กทีฟเลินนิ่ง

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดศธ. ให้มาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม

โดยทั้ง 3 องค์กรท้องถิ่นที่มีพลังมหาศาลได้มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจการการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย ทุกมิติ 360 องศา ร่วมกับ พว. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเอาไว้ว่า ที่ผ่านมาเรามีการเรียนรู้แบบ Passive Learning แต่ในวันนี้ เราต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งต้องมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้การศึกษาไม่ใช่จัดการโดยศธ.เพียงหน่วยงานเดียว แต่มีหลายหน่วยงานมาช่วยในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันจัดการศึกษาให้กับคนในประเทศ

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความสุขของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการได้มาร่วมมือกันในวันนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตของเด็ก ๆ ที่จะมาบริหารประเทศ โดยสิ่งที่เราต้องการ คือ ต้องทำให้เด็กหรือวัยรุ่นมีคุณภาพที่ดี ซึ่งถ้าทำไม่สำเร็จแล้วประเทศก็มีโอกาสที่จะเสียโอกาสมาก เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากว่า วิชาการและการปฏิบัติต้องเดินไปด้วยกัน

ศธ.จับมือสมาคมองค์กรท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเรียนรู้แอ๊กทีฟเลินนิ่ง

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร พว.กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการคิดโครงการที่ยิ่งใหญ่เป็นการปูพื้นฐานให้ประชากรระดับเด็กเล็กซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะสมองของมนุษย์จะพัฒนาได้ดีที่สุดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดยความรู้ที่มนุษย์เอาไปใช้ได้จริง คือ ความรู้ด้านกระบวนการ ความรู้ด้านความคิดรวบยอด และความรู้ด้านหลักการ

เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือการนำเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชามาออกแบบ เพื่อให้เด็กเข้าถึงกระบวนการทางด้านความคิดรวบยอดและหลักการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะสามารถสร้างงานหรือโครงงาน หรือนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับการพัฒนาการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นหรือชุมชนได้ ซึ่ง พว. พร้อมที่จะช่วยดำเนินการอย่างเต็มที่

ด้าน ผศ.(พิเศษ)ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับนายกสมาคม อบจ. ว่า เด็กต้องมีความสุข ซึ่งการมาทำ MOU ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ถอดบทเรียนทางวิชาการให้เด็ก ๆ แล้ว ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีระเบียบวินัย มีความเคารพ มีความอดทน และยังมีการสร้างเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการเข้าไปด้วย ในที่สุดความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะเกิดขึ้น โดยทางสมาคม อบต.มองว่า นอกจากเรื่องของวิชาการแล้ว พฤติกรรมและความรับผิดชอบจะต้องมีควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ foxtrotexas.com

แทงบอล

Releated